Παράταση προγράμματος ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων

ksenodoxeiaΑπό το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων», το οποίο έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ 2007-2013). Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος το οποίο παρουσιάζει το Μέτρο, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά του στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτού του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν τη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς και την προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Μέτρου, ενισχύονται πολύ μικρές επιχειρήσεις για δράσεις που ανήκουν στους ακόλουθους ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 2008): 55 Καταλύματα (επιλέξιμα μόνο για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. 77.21.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού. 79.1 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών. 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Αξονα 3 με την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη επένδυση πραγματοποιείται εντός περιοχής παρέμβασης του Αξονα 3 και σε Δημοτικό Διαμέρισμα έως 3.000 κατοίκους (τις επιλέξιμες περιοχές μπορείτε να δείτε στο http://www. agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/m313_prok_2.pdf).

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες για τη χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του μέτρου, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι:

- Δαπάνες για τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου για ιδρύσεις υποδομών διανυκτέρευσης, με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό, ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισμό, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

- Δαπάνες για την επέκταση και βελτίωση κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντος χώρου, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού προκειμένου για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών διανυκτέρευσης με την προϋπόθεση ότι η σχετική παρέμβαση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητάς τους μέχρι του ορίου των 40 κλινών με προσθήκη καθ' ύψος ή/και κατ' επέκταση.

- Δαπάνες για τη δημιουργία νέων χώρων εστίασης και αναψυχής με την αντίστοιχη αγορά εξοπλισμού, καθώς και δαπάνες για την αναβάθμιση, επέκταση υφισταμένων υποδομών και του αντίστοιχου εξοπλισμού χώρων εστίασης και αναψυχής.

- Δαπάνες για την ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων και αγορά του σχετικού εξοπλισμού αυτών.

- Δαπάνες για μελέτες – υπηρεσίες υποστήριξης, όπως η σύνταξη σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης, η μελέτη έκδοσης οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

- Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του Διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους (και πάντως όχι μεγαλύτερες των 10.000 ευρώ).

Αποκλειστικά και μόνο για τα κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα με σχετική υπουργική απόφαση είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

- Δαπάνες για την αγορά ίππων για δραστηριότητες περιήγησης.

Ειδικότερα όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών όλων των παραπάνω κατηγοριών πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου.

- Δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανομένου και του λογισμικού αυτών.

- Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 24η Μαΐου 2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.

Προϋπολογισμός – ποσοστά ενίσχυσης
Οπως ορίζει ο οδηγός του Μέτρου, το συνολικό κόστος για τις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί), μπορεί να ανέρχεται έως 600.000 ευρώ και με δυναμικότητα έως 40 κλίνες. Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητάς τους μέχρι το όριο που ορίζεται ανωτέρω, με προσθήκη καθ' ύψος ή/και κατ' επέκταση. Το συνολικό κόστος για τις υπόλοιπες δράσεις του μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) θα ανέρχεται μέχρι 300.000 ευρώ.

Σε περίπτωση συνδυασμού δράσεων το συνολικό κόστος της επενδυτικής πρότασης μπορεί να ανέλθει στο μεγαλύτερο όριο του επιλέξιμου κόστους (δηλ. τα 600.000 ευρώ αν αφορά και σε υποδομές διανυκτέρευσης), με την προϋπόθεση ότι το κόστος κάθε επιμέρους παρέμβασης δεν θα υπερβαίνει το όριο του επιλέξιμου κόστους κάθε δράσης ξεχωριστά (π.χ. τα 300.000 ευρώ για τη δράση των λοιπών επιχειρήσεων).

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της υπουργικής απόφασης για την έγκριση της υπαγωγής τους στο Μέτρο 313. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 35%-60% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης.

Advertisement